0536 221 54 64
Tesisler Kavşağı, Hacı Levent Yanı Kayapınar/DİYARBAKIR
Pzt-Cts 09:00-19:00

Pediatrik (Çocuk)

  Ço­cuk­la­rı­nız (ve be­bek­le­ri­niz) bizim de­ğer­le­ri­miz­dir.
  İşitme kaybı ya­şa­ma­la­rı­nı en son is­te­ye­ce­ği­miz var­lık­la­rı­mız­dır. Sa­de­ce ço­cuk­lar­la ça­lış­mak üzere yo­ğun­laş­mış Du­yu­max pe­di­at­rik işit­me mer­kez­le­ri ola­rak, de­ne­yim­li işit­sel ile­ti­şim uz­man­la­rı­mız ve fir­ma­la­rın ço­cuk­lar için özel ola­rak ge­liş­tir­di­ği çocuk işit­me ci­haz­la­rı ile ço­cuk­la­rı­mı­za; siz­le­re ve ha­ya­tı­mı­za kat­tı­ğı de­ğe­ri ar­ma­ğan etmek için bu­ra­da­yız.

  Ço­cuk­lar doğ­duk­la­rı ilk gün­den iti­ba­ren Du­yu­max’ın is­tis­nai ses ka­li­te­sin­den fay­da­la­na­bi­lir­ler. Ye­ni­do­ğan­lar için özel ola­rak ge­liş­ti­ri­len işit­me ci­haz­la­rı ola­bil­di­ğin­ce ses çe­şit­le­ri­ni su­na­bil­mek­te ve minik kul­la­nı­cı­la­rı, ses­le­rin var­lı­ğı ve et­ki­siy­le ta­nış­tır­mak­ta­dır. Zi­hin­sel var­lık­la­rı­nın ço­ğal­ma­sı­na, al­gı­la­ma ve ko­nuş­ma ye­te­nek­le­ri­nin oluş­ma­sı­na kat­kı­lar sun­mak­ta­dır.

  Ürün­le­ri­miz minik kul­la­nı­cı­la­rın son tek­no­lo­ji­den mak­si­mum şe­kil­de is­ti­fa­de et­me­le­ri, mü­kem­mel bir ge­lecek ku­ra­bil­me­le­ri için ih­ti­yaç­la­rı­na yö­ne­lik di­zayn edil­miş­tir.

  Ço­cuk­lar doğ­duk­la­rı ilk gün­den iti­ba­ren Du­yu­max’ın is­tis­nai ses ka­li­te­sin­den fay­da­la­na­bi­lir­ler. Ye­ni­do­ğan­lar için özel ola­rak ge­liş­ti­ri­len işit­me ci­haz­la­rı ola­bil­di­ğin­ce ses çe­şit­le­ri­ni su­na­bil­mek­te ve minik kul­la­nı­cı­la­rı, ses­le­rin var­lı­ğı ve et­ki­siy­le ta­nış­tır­mak­ta­dır. Zi­hin­sel var­lık­la­rı­nın ço­ğal­ma­sı­na, al­gı­la­ma ve ko­nuş­ma ye­te­nek­le­ri­nin oluş­ma­sı­na kat­kı­lar sun­mak­ta­dır.

  Ürün­le­ri­miz minik kul­la­nı­cı­la­rın son tek­no­lo­ji­den mak­si­mum şe­kil­de is­ti­fa­de et­me­le­ri, mü­kem­mel bir ge­lecek ku­ra­bil­me­le­ri için ih­ti­yaç­la­rı­na yö­ne­lik di­zayn edil­miş­tir.

  Bebek işit­me ci­haz­la­rı be­bek­le­re müm­kün olan en fazla sese ulaş­ma im­ka­nı sunar ve on­la­rın ko­nuş­ma ve dil ge­li­şim­le­ri­ne yar­dım­cı olur. Be­bek­le­ri­ni­ze ister evde, ister kreş­te ister tüm aile ile bir­lik­te et­raf­la­rın­da­ki dünya ile ve siz­ler­le et­ki­le­şi­me geçme im­ka­nı sunar.

  Minik ebat­la­rı sa­ye­sin­de küçük ku­lak­la­ra bile ka­lı­bıy­la ko­lay­lık­la yer­leş­ti­ri­le­bi­lir. Hafif ama da­ya­nık­lı mal­ze­me­ler ile ta­sar­lan­dı­ğı için gün bo­yun­ca ço­cu­ğu­nuz din­le­nir­ken ci­ha­zın rahat ve gü­ven­li bir şe­kil­de ku­lak­ta ko­nu­mu­nu ko­ru­du­ğun­dan emin ola­bi­lir­si­niz.

  Ay­rı­ca bebek işit­me ci­haz­la­rı­nın uy­gu­la­ma­sı ina­nıl­maz hızlı ve ko­lay­dır.

  Bebek işit­me ci­haz­la­rı be­bek­le­re müm­kün olan en fazla sese ulaş­ma im­ka­nı sunar ve on­la­rın ko­nuş­ma ve dil ge­li­şim­le­ri­ne yar­dım­cı olur. Be­bek­le­ri­ni­ze ister evde, ister kreş­te ister tüm aile ile bir­lik­te et­raf­la­rın­da­ki dünya ile ve siz­ler­le et­ki­le­şi­me geçme im­ka­nı sunar.

  Minik ebat­la­rı sa­ye­sin­de küçük ku­lak­la­ra bile ka­lı­bıy­la ko­lay­lık­la yer­leş­ti­ri­le­bi­lir. Hafif ama da­ya­nık­lı mal­ze­me­ler ile ta­sar­lan­dı­ğı için gün bo­yun­ca ço­cu­ğu­nuz din­le­nir­ken ci­ha­zın rahat ve gü­ven­li bir şe­kil­de ku­lak­ta ko­nu­mu­nu ko­ru­du­ğun­dan emin ola­bi­lir­si­niz.

  Ay­rı­ca bebek işit­me ci­haz­la­rı­nın uy­gu­la­ma­sı ina­nıl­maz hızlı ve ko­lay­dır.

  Çocuk işit­me ci­haz­la­rı ile ço­cu­ğu­nuz sınıf, araba, oyun bah­çe­si veya te­le­viz­yon iz­le­me gibi özel din­le­me ge­rek­ti­ren du­rum­lar­da bile ha­ri­ka ses­le­rin dün­ya­sı­na adım ata­bi­le­cek­tir.

  Ge­liş­ti­ril­miş cihaz özel­lik­le­ri­miz, esnek uy­gu­la­ma yön­tem­le­ri ile tüm yaş­tan ço­cuk­la­ra uy­gu­la­ma es­na­sın­da son de­re­ce ra­hat­lık sağ­lar­ken tüm ko­nuş­ma­la­rı işi­ti­le­bi­lir yap­mak­ta­dır. Çocuk işit­me ci­haz­la­rı ço­cuk­la­rı­nı­za ha­ri­ka ses­ler sunan küçük ci­haz­lar­dır.

  Ay­rı­ca ha­ri­ka bir gö­rü­nü­me de sa­hip­ler­dir.

  Çocuk işit­me ci­haz­la­rı ile ço­cu­ğu­nuz sınıf, araba, oyun bah­çe­si veya te­le­viz­yon iz­le­me gibi özel din­le­me ge­rek­ti­ren du­rum­lar­da bile ha­ri­ka ses­le­rin dün­ya­sı­na adım ata­bi­le­cek­tir.

  Ge­liş­ti­ril­miş cihaz özel­lik­le­ri­miz, esnek uy­gu­la­ma yön­tem­le­ri ile tüm yaş­tan ço­cuk­la­ra uy­gu­la­ma es­na­sın­da son de­re­ce ra­hat­lık sağ­lar­ken tüm ko­nuş­ma­la­rı işi­ti­le­bi­lir yap­mak­ta­dır. Çocuk işit­me ci­haz­la­rı ço­cuk­la­rı­nı­za ha­ri­ka ses­ler sunan küçük ci­haz­lar­dır.

  Ay­rı­ca ha­ri­ka bir gö­rü­nü­me de sa­hip­ler­dir.

  (Pediatrik) Çocuk işitme cihazlarımızla tanışın.

  Widex, bebekler için özel bir işitme cihazı tasarladı.

  WIDEX BABY™ çocuk işitme cihazı bebeklere mümkün olan en fazla sese ulaşma imkanı sunar ve onların konuşma ve dil gelişimlerine yardımcı olur. WIDEX BABY bebeklerinize ister evde, ister kreşte ister tüm aile ile birlikte etraflarındaki dünya ve sizlerle etkileşime geçme imkanı sunar.

  Minik ebatları sayesinde, WIDEX BABY küçük kulaklara bile kolaylıkla yerleştirilebilir. Ve, hafif ama dayanıklı malzemeler ile tasarlandığı için gün boyunca çocuğunuz dinlenirken cihazın rahat ve güvenli bir şekilde kulakta konumunu koruduğundan emin olabilirsiniz.

  Ayrıca WIDEX BABY cihazlarının uygulaması inanılmaz hızlı ve kolaydır.

  Çünkü çocuklar için her kelime önemlidir.

  ReSound Up Smart, çocukların günümüz yaşam şekline uyum sağlayan, mevcut en iyi ses kalitesini ve konuşmaya erişimini; çocukların dünyalarıyla bağlantı kurmak için yeni olanaklarla birleştiren yeni bir akıllı çocuk işitme cihazı türüdür.

  ReSound işitme cihazları, çocuğunuzun dünyaya bağlanmasına yardımcı olarak günlük yaşamın temel seslerine ve konuşmasına erişim sağlar.

  Bu tarz, çocuğunuzun kulağının arkasına rahatça oturur. Ses, küçük bir tüp içinden kulak kanalına uyan kulak kalıbı adı verilen özel bir kulaklığa geçer. Bu tarz her yaştan insan için uygundur ve en geniş işitme kaybı aralığına uyar.

  ReSound Up Smart Özelliklerinden Bazıları:

  Ses kalitesi

  ReSound’dan Surround Ses: Gelişmiş pediatrik özellikler sayesinde tüm dinleme koşullarında yüksek çıkış seviyelerinde bile işitilebilirlik ve sürekli olarak net ve rahat ses sağlar.

  Kablosuz bağlantı ve aksesuarlar

  Akış ve bağlantı: İPhone, iPad veya iPod touch’a kablosuz olarak bağlanan ReSound Up Smart işitme cihazları, kablosuz stereo kulaklıklar gibi çalışır. Böylece çocuğunuzun ailesi ve arkadaşlarıyla bağlantı kurmak için her zamankinden daha büyük fırsatları var.

  İPhone veya iPad’iniz yoksa, bir Android akıllı telefondan aramalar ve müzik için stereo ses akışı gerçekleştirebilirsiniz. Telefonunuzu ReSound Phone Clip + ile eşleştirmeniz yeterlidir.

  Kişiselleştirme ve uygulamalar

  Bulucu işlevi: İşitme cihazlarını yanlış yerleştirirlerse, ‘Bulucu’ işlevi ile onları bulabilirler.

  ReSound Smart uygulaması: Ses, tiz ve bası ayarlayabilir ve bulundukları yerde programı değiştirebilirler. Ayrıca okul ve ev için sık kullanılan ayarları kaydedebilir, coğrafi etiketleyebilir ve vardıklarında otomatik olarak etkinleştirmelerini sağlayabilirler.

  Ödüllü ReSound Smart uygulaması ile okul çocukları ve gençler, telefonlarına birkaç dokunuşla farklı dinleme koşullarında kendilerini daha rahat hissedebilirler.

  Tasarım

  iSolate nanoteknoloji: Oyun zamanı geldiğinde çocuğunuzun oturmasına gerek yok. ReSound Up Smart işitme cihazları küçük ve hafiftir, bu nedenle dikkatini oyundan ayırmazlar. Ve sertler. İSolate nanotech’in koruyucu bir kaplaması su, toz ve kulak kirini uzaklaştırır.

  Renk aralığı: Bir dizi çekici renk arasından seçim yapın veya çocuğunuzun seçmesine izin verin.

  Stick and Go: Stick and Go, işitme cihazlarının bebeğinizin kulağından kaymasını ve küçük çocukların işitme cihazlarını kaybetmelerini önleyen yapışkan bantlardır.

  Clip and Go: Clip and Go, işitme cihazlarının çocuk arabası, bebek arabası veya yükseltici araba koltuğunuzdan düşmemesini sağlar.

  Bend and Go: Bend and Go işitme cihazlarının en enerjik okul öncesi veya okul çağındaki çocukların bile kulağındaki yerinde kalmasını sağlamak için kulağın kıvrımlarını takip edin.

  Bernafon kulak arkası işitme cihazlarımız aynı zamanda çocuklar ve bebeklere uygun olarak üretilmiştir. Lütfen Bernafon işitme cihazlarımıza göz atın.

  Benzersiz teknoloji isteyenlere özel cihazlar.

  earnet, seslere anlam kazandıran teknolojiler üretiyor. Bebek ve çocuklar için özel olarak geliştirilen Nano3 (Pediatri) çocuk işitme cihazları olabildiğince ses çeşitlerini sunabilmekte ve minik kullanıcıları, seslerin varlığı ve etkisiyle tanıştırmaktadır. Zihinsel varlıklarının çoğalmasına, algılama ve konuşma yeteneklerinin oluşmasına katkılar sunmaktadır.

  Özel ve benzersiz Feedback Manager. Geliştirilen nano3 Pediatri, minik kullanıcıların teknolojiden maksimum istifade etmeleri, mükemmel bir gelecek kurabilmeleri için ihtiyaçlarına yönelik dizayn edildi.

  Nano3 Pediatri Özelliklerinden Bazıları:

  Özel ve Benzersiz Feedback Manager, Tiz Seslerin Duyulabilirliği, Güçlü Performans, Daha Açık Konuşmalar, Stabil ve Dayanıklı Gövde, Çok Daha Düşük Pil Tüketimi​, Pil Işık Sinyali, Pediatri için Farklı Özgün Modeller, Çok Sayıda Ebat ve Çeşit

  Nano3 Pediatri

  TIE Modüler: Pediatri için mükemmel bir çözüm sunuyor. Kulak arkasına takılan elektronik kısmı, duyma akustik sektöründe şimdiye kadar üretilen en küçük kulak arkası cihazdır.
  Kulak kanalına yerleştirilen Transdüser modülü ise, tüm kulak kalıplarından daha küçüktür. Bebek ve çocuklar için farklı boyutlarda tasarlanan soket kablosuyla uygulama yapmak gayet kolaydır.

  Be­bek­ler ve ço­cuk­lar için ha­zır­la­nan “TIE Cus­tom Mo­dü­ler” ile çok ileri de­re­ce­de işit­me kay­bı­na kadar uy­gu­la­ma yap­mak müm­kün­dür.

  TIE Modüler: Pediatri için mükemmel bir çözüm sunuyor. Kulak arkasına takılan elektronik kısmı, duyma akustik sektöründe şimdiye kadar üretilen en küçük kulak arkası cihazdır. Kulak kanalına yerleştirilen Transdüser modülü ise, tüm kulak kalıplarından daha küçüktür.

   

  Herkese TIE modüler: Her işitme kaybına, her yaşa uygun olan TIE modüler, hem işitme kaybını telaf ediyor, hem de T-FIS terapi ile Tinnitus’a sahip olan kişilere harika terapi olanağını sunuyor. Bebek ve çocuklar için farklı boyutlarda tasarlanan soket kablosuyla uygulama yapmak gayet kolaydır.

  TIE Özelliklerinden Bazıları:

  • Özel ve Benzersiz Feedback Manager
  • Tiz Sesler Duyulabiliyor
  • Seslere Anlam Veren Teknoloji
  • Zor Akustik Koşullara Karşı
  • Güçlü Performans
  • Stabil ve Dayanıklı
  • Düşük Pil Tüketimi
  • Pil Işık Sinyali
  • Çalışma Başlama Süresi Ayarı
  • Zor Akustik Ortam Uygulamaları

  earnet TIE

  ÇOCUĞUNUZDA İŞİTME KAYBI MI VAR?

  Çocuklarda işitme kaybı nadir bir durum değildir ve tedavi edilebilir.

  ÇOCUKLARDA İŞİTME